Uživatel nepřihlášen
Registrovat se
Přihlásit se
Stáhněte si aplikaci DerbyCloud
QR Google Play Google Play
QR iOS Apple Store

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb na internetových stránkách společnosti TIA Chinchilla Agency s.r.o. se sídlem Wolkerova 266/2, 674 01 Třebíč, IČO: 25343475, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Brně, odd. C, vložka 27115 (dále jen „Provozovatel“).

1. Úvodní ustanovení

 • 1.1
  Tyto Všeobecné podmínky upravují přístup ke službám a obsahu na internetových stránkách Provozovatele na adrese www.derbycloud.cz nebo v mobilní aplikaci DerbyCloud na Google Play (dále jen „DerbyCloud“).
 • 1.2
  Provozovatel obstarává a poskytuje na internetových stránkách on-line data o průběhu a stavu sportovních utkání ze sportovišť, která jsou vybavena světelnou časomírou DERBY®, vybavenou systémem pro internetovou komunikaci. DerbyCloud současně poskytuje možnosti diskuze, GPS lokalizaci hřiště, historii výsledků utkání, hlasování v anketách.
 • 1.3
  Přihlášením k DerbyCloud získá uživatel přístup ke všem aktuálním časomírám (sportovištím), které jsou tímto systémem vybaveny.
 • 1.4
  Provoz a obsluha každé jednotlivé časomíry DerbyCloud na sportovištích – tedy i volba odesílání dat na server, je výlučně ve správě a kompetenci každého příslušného provozovatele časomíry.

2. Registrace uživatele

 • 2.1
  Registrací pro užívání obsahu a služeb na stránkách DerbyCloud získá uživatel (dále jen „Uživatel“) přístup ke službám, které dle rozhodnutí Provozovatele požadované splnění podmínek registrace vyžadují. Registrace Uživatele je podmínkou pro přístup na DerbyCloud jak k obsahu a službám bezplatným, tak i placeným.
 • 2.2
  Veškeré podmínky a údaje požadované pro registraci nebo pro přihlášení se registrovaného Uživatele stanoví Provozovatel, který je současně oprávněn pravidla pro registraci k přístupu na DerbyCloud upravovat.
 • 2.3
  Porušením ustanovení těchto Všeobecných podmínek ze strany Uživatele, ať již ve věci právních předpisů či akcí a komunikace na stránkách DerbyCloud, je Provozovatel oprávněn zrušit či pozastavit přístup registrovaného Uživatele na DerbyCloud. Zrušení přístupu Uživatele může Provozovatel také v případě důvodného podezření o užívání registračních údajů Uživatele ještě jinou další osobou. Uplatní-li Provozovatel postup dle uvedených skutečností v tomto odstavci, nevzniká nárok na náhradu škody či vrácení předplatného.

3. Služby bezplatné a placené

 • 3.1
  Obsah a služby DerbyCloud jsou přístupné pouze registrovaným Uživatelům.
 • 3.2
  Registrací Uživatel získává možnost 1x aktivovat měsíční zkušební období pro přístup ke standardnímu plnému obsahu a službám na DerbyCloud za 0.3 €.
 • 3.3
  Uživatel při aktivaci měsíčního zkušebního období uvede veškeré požadované platební údaje pro uskutečnění platby 0.3 € a zvolí požadovanou délku placeného období (dle nabízených variant), které bude aktivováno po skončení zkušebního období. Po uplynutí zkušebního období proběhne automatická platba za zvolené placené období. Uživatel má možnost po celou dobu zkušebního období zrušit automatický přechod ze zkušebního období na placenné období v sekci Předplatné, čímž pak po jednom měsíci od aktivace zkušebního období skončí užívání plného obsahu služeb DerbyCloud.
 • 3.4
  Zkušební období přístupu na DerbyCloud obdrží každý Uživatel pouze jednou, a to při registraci, další následující přístupy jsou již placené dle podmínek stanovených Provozovatelem. Placený přístup ke službám a obsahu DerbyCloud bude aktivován bez zbytečného odkladu po evidenci platby v systému Provozovatele a evidenci splnění ostatních podmínek v souladu s pravidly pro tento účel, uvedenými na internetových stránkách derbycloud.cz.
 • 3.5
  Provozovatel je oprávněn měnit rozsah služeb a obsahu DerbyCloud.

4. Opakované platby

 • 4.1
  Platební systém pro přístup na DerbyCloud je formou předplatného na zvolené období, dle výběru z nabídky zobrazené v sekci Předplatné (1 měsíc, 6 měsíců, 12 měsíců).
 • 4.2
  Platba opakovaná je platbou, která je opakovaně účtována ze strany prodávajícího a to v pravidelných cyklech (dle zvoleného období).
 • 4.3
  Potvrzením objednávky předplatného nebo zkušebního období a obchodních podmínek kupující potvrzuje založení opakované platby.
 • 4.4
  Maximální částka opakované platby bude ve výši 30 € (pro období na 12 měsíců) včetně 21% DPH.
 • 4.5
  Opakování platby a výše částky je po potvrzení objednávky ze strany prodávajícího fixní a neměnná.
 • 4.6
  Datum opakované platby je fixní a je stejné jako datum první objednávky.
 • 4.7
  Komunikace o provedení opakovaných plateb směrem ke kupujícímu je prováděna prostřednictvím emailové adresy fakturace@derbycloud.cz
 • 4.8
  Zrušení opakované platby může být uskutečněno kdykoliv v průběhu dodávání služby buďto písemnou formou na emailové adrese fakturace@derbycloud.cz nebo v sekci Předplatné.
 • 4.9
  Upozornění na opakovanou platbu (pokud uběhlo více než 6 měsíců od poslední opakované platby) nebo na první opakovanou plabu při přechodu ze zkušebního období Uživatel obdrží formou emailu 10 dnů před termínem opakované platby.
 • 4.10
  Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
 • 4.11
  S údaji o platební kartě GoPay nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1.

5. Jednorázové platby

 • 5.1
  Platba jednorázová je platba za jednorázovou službu v systému DerbyCloud.
 • 5.2
  Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
 • 5.3
  S údaji o platební kartě GoPay nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1.

6. Diskuze

 • 6.1
  Internetové stránky DerbyCloud umožňují vedení diskuze Uživatelů o utkání, načež veškeré jejich diskuzní příspěvky budou na stránkách DerbyCloud automaticky vymazány při každém začátku nového utkání.
 • 6.2
  Uživatelé berou na vědomí, že diskuzní příspěvky nesmí porušovat platné právní předpisy, nesmí obsahovat urážky a vulgární výrazy, projevy ponižování či agrese, nesmí prosazovat nebo nabádat k národnostní, rasové, náboženské diskriminaci či podněcovat k diskriminaci z důvodu pohlaví nebo zdravotního stavu.
 • 6.3
  Příspěvky v diskuzi nesmí:
  a) zasahovat do práva na ochranu osobnosti fyzických osob;
  b) zasahovat do práva na ochranu pověsti, soukromí a názvu právnických osob;
  c) ovlivňovat a rušit diskuzi tématy, které nesouvisí s věcným charakterem diskuze;
  d) obsahovat reklamu;
  e) porušovat dobré mravy.
 • 6.4
  Provozovatel si vyhrazuje právo:
  a) z důvodu opakovaného porušování zásad uvedených v tomto články smazat Uživateli jeho účet bez náhrady za zaplacené období;
  b) vymazat jakýkoli diskuzní příspěvek, porušující zásady uvedené v tomto článku.

7. Ostatní práva a povinnosti Uživatelů

 • 7.1
  Proces registrace Uživatele k přístupu na stránky DerbyCloud je podmíněn poskytnutím souhlasu Uživatele se zpracováním jeho osobních údajů v souladu s ustanoveními zákona č.101/2000 Sb.
 • 7.2
  Uživatel je povinen zabezpečit své registrační a přístupové údaje, poskytnuté pro zpřístupnění obsahu DerbyCloud před jejich zneužitím ze strany jiné osoby.
 • 7.3
  Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o ukončení registrace na internetových stránkách DerbyCloud. Provozovatel je v takovém případě povinen zrušit jeho registraci a vymazat osobní údaje s výjimkou těch údajů, které je Provozovatel oprávněn zpracovávat i bez souhlasu Uživatele. V takovém případě nevzniká Uživateli nárok na vrácení ani poměrné části předplatného.
 • 7.4
  Uživatelé nejsou oprávněni obcházet či narušovat softwarovou ochranu stránek DerbyCloud, zejména zasíláním automaticky generovaných nevyžádaných sdělení či přístupů.
 • 7.5
  Přístup pro možnosti administrace údajů na stránkách DerbyCloud o plánovaných utkáních či anketách každého konkrétního sportoviště získá od Provozovatele osoba správce předmětné časomíry.

8. Ochrana osobních údajů

 • 8.1
  Osobní údaje poskytnuté uživateli v souvislosti s internetovými stránkami www.derbycloud.cz nebudou poskytnuty žádné třetí osobě, pokud v okolnostech nesouvisí přímo s účely, ke kterým byly poskytnuty (např. provádění plateb za předplatné v platební bráně, apod.).
 • 8.2
  Uživatel má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze www.derbycloud.cz na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno a heslo žadatele.

9. Ochrana autorkého práva

 • 9.1
  Materiály publikované na stránkách DerbyCloud mají zpravidla charakter autorského díla a jako takové podléhají ochraně v souladu se zákonem č.121/2000 Sb. (Autorský zákon)

10. Ostatní ustanovení

 • 10.1
  Provozovatel je oprávněn měnit tyto Všeobecné podmínky pro užívání internetových stránek DerbyCloud, provozovaných společností TIA Chinchilla Agency s.r.o. Informaci o takovéto změně bude publikovat na stránkách DerbyCloud nejpozději 20 dnů před nabytím účinnosti změny.
 • 10.2
  Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit provoz internetových stránek DerbyCloud a poskytování služeb jejich prostřednictvím.
 • 10.3
  Provozovatel provozuje internetové stránky DerbyCloud na základě vlastního rozhodnutí a v jím stanovené podobě a rozsahu funkčnosti. Přes veškerou péči, kterou Provozovatel věnuje stránkám DerbyCloud pro zabezpečení jejich provozu, nelze vyloučit jejich dočasnou, částečnou nebo úplnou nefunkčnost. Takováto nefunkčnost, bez ohledu na její rozsah a dobu trvání, nezakládá nárok Uživatelů či třetích stran na náhradu škody či poskytnutí jakékoli slevy či náhradního plnění.
 • 10.4
  Stránky DerbyCloud mohou případně obsahovat odkazy na jiné internetové stránky - např. sportovního klubu, sponzora, ap. Za funkčnost těchto odkazů Provozovatel neodpovídá.

TIA Chinchilla Agency s.r.o.

Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2018.